William Nord
William Nord

Attityd till spel i Sverige – en utveckling över decennierna

Spelens tillgänglighet har genomgått betydande förändringar i Sverige. Runt millenniumskiftet år 2000 revolutionerade Internet spelvärlden och öppnade dörrarna för en ny era av spelande. Online casinon, både på svenska- och utländska casino, växte exponentiellt, samtidigt som till och med traditionella fysiska spel såg en tillfällig ökning innan de successivt minskade i popularitet. Något som också genomgått förändringar genom åren är svenskars attityd till spel.

Informationen i den här artikeln är hämtad via videoklipp från konferensen “Spelproblem i Sverige: dagsläge och framåtblickar”. Konferensen belyser den senaste forskningen gällande spel om pengars status i samhället, dess relation till olika samhällsgrupper och de underliggande orsakerna till spelberoende.

Det nya licenssystemet

Det senaste licenssystemet, infört för att reglera spelmarknaden, har återigen påverkat tillgängligheten till olika spelmöjligheter. Strängare regler och begränsningar har gett upphov till en debatt om balansen mellan skyddet av individer mot spelrelaterade problem och bevarandet av en varierad spelmarknad.

Andra studier har visat att trots ökade insatser att reglera spelmarknaden, med en rad extrainsatta begränsningar för spel inom Sverige, så har ändå inte antalet spelberoende minskat. Detta, liksom en relativt stabil omsättning för svenska spelbolag, där det vare sig ökar eller minskar drastiskt, visar på att överreglering ändå brister i att göra stor skillnad. Tillsammans med införandet av högre skatt för spelbolagen kan vi se att dessa faktorer bidrar och kommer bidra till en ännu lägre kanalisering för spel på svensklicensierade spel.

Logo spelinspektionen

En cyklisk attityd till spel

Attityden till spel i Sverige har historiskt sett varit cyklisk. Det har gått från att vara en normaliserad del av kulturen till att vara föremål för stränga regleringar och sedan återgått igen. Det är en fråga som väcker funderingar kring om vi kommer att bevittna ännu en förändring i samhällets syn på spel.

attityd till spel graf

En intressant observation är den avtagande trenden i speldeltagandet sedan slutet av 1990-talet. Samtidigt har andelen personer med en förhöjd risk för spelproblem minskat marginellt sedan samma tid. Detta antyder att förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet om spelrelaterade risker kan ha haft viss framgång.

graf om spelproblem

Det är dock viktigt att notera att andelen personer som faktiskt lider av spelproblem idag är högre jämfört med i början av de mätningar som gjordes. Det indikerar att även om färre befinner sig i riskzonen för spelproblem, är de som faktiskt drabbas av sådana problem i större utsträckning. Detta understryker behovet av att rikta mer fokus på stöd och behandling för dem som lider av spelberoende. Denna ökning kan också relateras till en mer negativ syn på spel i det svenska samhället jämfört med mätningarna från 90-talet. När spel är mer normaliserat, ökar sannolikheten för att fler personer spelar och blir exponerade för spelande, medan motsatsen är fallet när synen på spel avnormaliseras. Detta fenomen kan ses i den bifogade tabellen:

Kön/ålder199820092018
Män73%58%26%
Kvinnor63%48%14%
16-17 år45%27%2%
18-24 år61%39%7%
25-44 år67%52%14%
45-64 år73%60%25%
25-44 år72%59%26%

Vägen framåt

Att hitta en balans mellan att tillåta spel och skydda samhället från dess potentiella risker har visat sig vara en utmaning. Det kan man se tydligt i mätningarna, som visar att samhället fortfarande starkt lider av problem som numera försökts undvikas desto mer.

För framtiden är det viktigt att fortsätta utbilda och öka medvetenheten om spelrelaterade risker. Det är också nödvändigt att utforska nya sätt att erbjuda stöd till de som behöver det. En helhetsstrategi som inkluderar förebyggande åtgärder och stöd för dem som redan påverkats av spelproblem har bedömts vara av yttersta vikt.

När det gäller hur svenskars attityd till spel om pengar kommer utvecklas med åren, så kan det antingen följa den tidigare trenden eller gå i helt andra banor. Vad som väntar vet vi inte. Spelandet, oavsett om det sker på ett online casino eller inte, har trots allt alltid funnits där. Med störst sannolikhet kommer det nog alltid bevaras där också. Det som blir intressant är att se hur vi kan komma att använda rätt verktyg för att göra miljön och upplevelsen så bra som möjligt.